غلامحسین کرباسچی در لباس روحانیت در کنار امام خمینی/ 1358 شمسی

عکس یادگاری احمدی نژاد و خبرنگار آمریکایی