و جالبتر اینکه این شعر را ایرج میرزا ترجمه کرده و به شعر در آورده و چون برای بچه ها روان نبوده و چند واژه مشکل درآن بوده استاد حبیب یغمایی آن را دوباره سرود.

از آقای مهندس اشرف به خاطر توضیح مختصر وبسیار مفید سپاسگزاریم.