«اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی است که به مملکت شده است باید از آن کسی که در اول این پیشنهاد را نمود سپاسگزاری گردد و آن کس شهید راه وطن دکتر حسین فاطمی است» دکتر محمد مصدق

٢٩ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت گرامی باد