میگویند وقتی سخنرانی دکتر شریعتی بوده همه می‌آمدند، با حجاب و بی‌حجاب، ‌آنوقت مخالفین خرده می‌گرفتند که: چرا عده‌ای دختر با مینی‌ژوپ می‌آیند پای سخنرانی‌تان؟!
دکتر هم جواب زیرکانه‌ای داده
ـ آخه اونا بد میان، شما چرا نگاه می‌کنین؟
یک روز هم یکی به دکتر می گوید : «آقا، شما نمی‌خوای هیچ‌کاری بکنی؟! یه عده نسوان جلوی در جمع شدن، با یک وضع بدی!»
دکترمی پرسد: یعنی باز هم یکی بی‌حجاب آمده؟
ـ نه آقا! ولی زیر چادرش دامن پوشیده!
دکتر می خندد و  میگوید
ـ مومن! زیر چادر دامن پوشیدن منکر است یا از توی جمعیت زیر چادر مردم رو دید زدن!؟