آيات عظام «مكارم شيرازي»، «صافي گلپايگاني»، «حسيني زنجاني»، «علوي گرگاني» و « نوري همداني» به استفتاي ايسنا درباره‌ "سكوت در برابر دروغ دروغگو"پاسخ دادند.

متن سوال و پاسخ مراجع عظام به شرح زير است:

سوال: نظر حضرتعالي درباره‌ي «سكوت در برابر دروغ دروغگو» چيست؟

پاسخ آيت‌الله ‌العظمي‌مكارم شيرازي: در صورتي كه دروغ او سبب مفسده‌اي بشود جايز نيست.

پاسخ آيت‌الله العظمي‌صافي‌گلپايگاني: موارد مختلف است حكم كلي نمي‌توان كرد.

پاسخ آيت‌الله ‌العظمي‌حسيني زنجاني: سكوت جايز نيست مگر ضرر به معترض داشته باشد.

پاسخ آيت‌الله ‌العظمي‌علوي‌گرگاني: همه جا وظيفه نداريم كه دروغگو را رسوا نماييم وچه بسا در مواردي رسوا كردن دروغگو جايز نباشد.

پاسخ آيت‌الله‌العظمي‌نوري همداني: چنانچه سكوت در مورد مسئله مذكور موجب مفسده‌ شود جايز نيست.