محمد البو عزیزی جوان تحصیلکرده تونسی که پس از توقیف چرخ سبزی فروشی اش، خود سوزی کرد. همین حادثه، عامل راه اندازی موج گسترده اعتراضات مردمی این کشور و فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس بود.

منبع : روزنامه القدس العربی چاپ لندن